[:pl]Podcinacz gałęzi – ADMIR[:en]Branch undercutter – ADMIR[:]

[:pl]

Podcinacz gałęzi

Podcinacz gałęzi ma zastosowanie w plantacjach krzewów jagodowych takich jak porzeczka bądź agrest. Jego zadaniem jest podcinanie dolnych pędów krzewów oraz tych powrastanych w ziemię. Podcinanie pędów ma na celu uformowanie krzewu tak aby ułatwić i przygotować plantacje do zbioru mechanicznego za pomocą kombajnu.

Maszyna ma za zadanie usprawnienie oraz przyśpieszenie prac wykonywanych przed sezonem zbiorów jak i po nim. Podcinacz składa się z trzech segmentów: ramy nośnej, sekcji napędowej oraz roboczej. Urządzenie zawieszane jest na przednim mocowaniu TUZ bądź na tylnym układzie trzypunktowego układu zawieszenia, po uprzednim demontażu belki. Maszyna wyposażona jest w ramię przesuwne dzięki któremu możliwa jest regulacja odległości bębna od krzewu co jest bardzo przydatne podczas manewrowania maszyną w wąskich rzędach. W skład elementu roboczego wchodzi bęben na którym przymocowane są dwa rodzaje noży tnących: pionowe oraz poziome dzięki którym pędy są ucinane jak również wstępnie rozdrabniane. Urządzenie wyposażone jest również w rozdzielacz który służy do ustawienia ilości podcinanych pędów zgodnie z zamierzeniem operatora. Element roboczy napędzany jest poprzez przekładnie pasową połączoną z silnikiem hydraulicznym który zasilany jest z głównego układu hydrauliki ciągnika.

Maszyna produkowana jest w paru wersjach różniących się od siebie wyposarzeniem:

– Podcinacz podczepiany do przodu ciągnika wersja lewo oraz prawo stronna,

– Podcinacz podczepiany do tyłu ciągnika wersja lewo oraz prawo stronna,

– Wyposarzenie maszyny w hydraulicznie przesuwane ramie z elementem roboczym.[:en]

Branch undercutter

The branch undercutter is used in plantations of such berry bushes as currants or gooseberries. Its task is to undercut the lower shoots of shrubs and those grown into the ground. Undercutting shoots is for forming the bush so as to facilitate and prepare the plantation for mechanical harvesting by a harvester.

The machine is designed to streamline and speed up the work carried out before the harvest season and after it. The undercutter consists of three segments: a supporting frame, a drive section and an operating section. The device is mounted on the front with a three-point mounting category I or on the rear three-point linkage system, after dismantling the beam. The machine is equipped with a movable arm so that there is a possibility of adjusting the distance to the bush which is very helpful when maneuvering the machine in narrow rows. The operating unit includes a drum on which two types of cutting blades are mounted: vertical and horizontal ones, thanks to which shoots are cut and pre-shredded. The device is also equipped with a divider which is used to adjust the amount of undercut shoots to the intended by the operator. The operating unit is driven by a belt drive coupled to a hydraulic motor powered from the main hydraulic system of the tractor.

The machine is made in several versions that differ from each other with equipment:

–The undercutter hitched to the front of the tractor, left- and right-side,

– The undercutter hitched to the rear of the tractor, left- and right-side,

– The machine equipped with a hydraulically movable frame with an operating element.[:]